Principes

 

De werking van Ombudsfin beantwoordt aan acht fundamentele principes :

 

1. Onafhankelijkheid

 

Ombudsfin is autonoom. De dienst beschikt over een eigen budget en over eigen lokalen apart van de financiële instellingen of van hun beroepsfederatie. De personen in de dienst beschikken over bijzondere vaardigheden en ervaring, meer bepaald op juridisch vlak.

 

2. Onpartijdigheid

 

De Ombudsman is een neutrale bemiddelaar. Hij treedt niet op voor één partij maar houdt rekening met de argumenten van al de betrokken partijen.

 

3. Transparantie

 

Ombudsfin beschikt over een uitgebreid gamma van communicatiemiddelen om op een duidelijke en bevattelijke manier over haar regels en procedures te informeren. Elk jaar publiceert Ombudsfin een jaarverslag over de behandeling van de klachten, en dit zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak.

 

4. Tegenspraak

 

Op elk moment van de procedure kunnen  de partijen hun argumenten laten gelden. Zij hebben de mogelijkheid kennis te nemen van de argumenten van de andere partij en kunnen hierop reageren met de bedoeling tot een minnelijk akkoord te komen.

 

5. Doeltreffendheid

 

De procedure is niet enkel gratis en snel maar ook doeltreffend. De klager ontvangt na onderzoek van de klacht zo spoedig mogelijk een advies, eventueel met een voorstel tot oplossing.

 

6. Wettigheid

 

In elk stadium van de procedure garandeert Ombudsfin dat er rekening wordt gehouden met de vigerende wetgeving. Anderzijds behoudt de verzoeker het recht om zijn rechten op eender welke manier te laten gelden wanneer de minnelijke procedure mislukt of geen voldoening schenkt.

 

7. Vertegenwoordiging

 

De verzoeker die in eigen naam handelt kan uiteraard zelf een klacht indienen. Hij kan er ook voor kiezen zich te laten vertegnwoordigen door een vertrouwenspersoon of een derde. De vertegenwoordiger moet een volmacht kunnen voorleggen waarin de volmachtgever bevestigt dat het zijn bedoeling is om een klacht bij Ombudsfin in te dienen.

 

8. Billijkheid

 

De belangrijkste doelstelling van de behandeling van de klachten door Ombudsfin is het komen tot een evenwichtige, redelijke en billijke oplossing, eerder dan de strikte toepassing van de wet.