Beleggingen

Aan de beleggers

 • Vul zorgvuldig de vragenlijst in die bestemd is om uw beleggersprofiel op te stellen
 • Ga na of het opgestelde profiel werkelijk overeenstemt met uw wensen en, is er een verschil, bespreek dit dan vooraleer u een document ondertekent dat uw profiel vastlegt
 • Uw profiel kan met de tijd evolueren : ga regelmatig na of de informatie waarover de bank beschikt nog altijd actueel is en laat ze eventueel wijzigen
 • Specificeer alvorens te ondertekenen of u al dan niet een garantie wenst om het kapitaal volledig te recupereren en al dan niet een rentegarantie wenst
 • Maak goed het verschil tussen “kapitaalgarantie” en “kapitaalbescherming”
 • Zelfs als het een product met kapitaalgarantie betreft, doet u best navraag naar het risico van insolvabiliteit van de emittent
 • Denk eraan dat ook de obligaties en obligatiefondsen onderhevig zijn aan schommelingen
 • Staar u niet blind op de hoge eerste coupons
 • Laat u niet verleiden door (tijdelijke) hoge rendementen. Hoge rendementen duiden op risico’s.
 • Vraag bijkomende informatie indien de overhandigde technische fiche of de reclamedocumenten voor u onvoldoende duidelijk zijn
 • Onderteken nooit een document zonder het vooraf te hebben gelezen
 • Koop nooit een financieel product zonder de risico’s ervan te hebben begrepen
 • Verlies niet uit het oog dat een eeuwigdurende obligatie geen eindvervaldag heeft. Men kan een eeuwigdurende obligatie steeds verkopen op de beurs, maar houd er rekening mee dat het inlegkapitaal niet altijd gerecupereerd wordt : de waarde van dit product fluctueert immers in functie van de markrente
 • Koop slechts effecten via internet indien u een goede financiële kennis bezit
 • Geef alle gegevens en al uw wensen duidelijk en precies door.
 • Neem de tijd om de prospectus te lezen
 • Wees u ervan bewust dat de beleggingsfondsen waarin u belegt onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen in de toekomst
 • De beleggers worden gevraagd om bij een corporate action zo snel mogelijk te reageren zodat de bank tijdig geïnformeerd wordt over hun keuze.
 • Het is altijd aan te raden dat de beleggers zelf ook de effecten in hun portefeuille en de actualiteit in verband met deze beleggingen in de mate van het mogelijke opvolgen.

Aan de sector

 • Stel duidelijke vragenlijsten en profielen op die voor een particuliere cliënt-belegger begrijpelijk zijn
 • Noteer of de cliënt op de vervaldag een kapitaalgarantie wenst, of hij al dan niet een rentegarantie wenst
 • Indien een cliënt een product wil aankopen dat niet aansluit bij zijn beleggersprofiel, wijs hem er dan op dat dit niet kan.
 • Wanneer u een overeenkomst inzake vermogensbeheer laat ondertekenen, verzeker u er dan van dat de cliënt goed de soorten van producten heeft begrepen waarin kan worden belegd en in welke verhouding
 • Informeer de belegger over alle soorten risico’s verbonden aan een beleggingsproduct, inclusief het insolvabiliteitsrisico van de uitgever.
 • Pas het portefeuilleoverzicht aan zodat de cliënt zijn risico kan evalueren
 • Respecteer de « best practices », zoals deze zijn vooropgesteld door de beroepsfederatie, om overdrachten van effecten optimaal te laten verlopen
 • Waak erover dat de vooropgestelde standaardtermijnen bij transfer van effecten gerespecteerd worden.
 • Houd de cliënt op de hoogte zodat hij niet denkt dat zijn effecten verdwenen zijn.
 • Informeer de cliënt dat de fondsen die hij aankoopt steeds voorwerp kunnen zijn van wijzigingen in de toekomst
 • Raad de cliënt aan zich regelmatig te informeren over eventuele nakende corporate actions
 • Trek bij het aanbieden of aanraden van obligaties, die initieel enkel voorbehouden zijn voor professionelen, de aandacht van de investeerders op het feit dat deze obligaties kunnen getroffen worden door corporate actions waaraan particuliere investeerders niet kunnen deelnemen.
 • Maak het cliënt  bewust van de belangrijke informatie die vermeld staat in de prospectussen
 • Verkoop geen product onder “execution only” van zodra er een commercieel gesprek plaatsvindt.