Hypothecair krediet

Aan de kredietnemers

 • Informeer u voldoende over de fiscale gevolgen van de door de financiële instelling voorgestelde formule evenals over de draagwijdte van de gevraagde waarborgen vooraleer u een aanbod ondertekent.
 • Verbind u niet tot de aankoop van een onroerend goed vooraleer u een schriftelijk kredietaanbod hebt gekregen en u de voorwaarden ervan kent.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden die terugbetalingsmoeilijkheden kunnen doen ontstaan, neem contact op met uw kredietinstelling om tot een bevredigende oplossing te komen.
 • Sta uw eigendomsrechten niet af zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bank tot ontslag van uw engagementen binnen het krediet.
 • De door u gevraagde en ondertekende voorwaarden in de kredietaanvraag, binden de kredietgever niet. Slechts op het moment u een kredietaanbod ontvangt, is er een engagement van de kredietgever om u een bepaald krediet te verlenen aan de in het aanbod geformuleerde voorwaarden.

Aan de kredietgevers

 • Bezorg de kredietnemer zo vlug mogelijk duidelijke en nauwkeurige afrekeningen van wat nog verschuldigd is
 • Help de kredietnemers te kiezen voor de kredietformule die het best aansluit aan hun behoeften. Hecht hierbij het nodige belang aan het fiscale aspect van de gekozen formule.
 • Informeer uw cliënt correct over de toekenningsprocedure van een hypothecair krediet (termijn, over te maken documenten, waarborgen,…)
 • Volg de principes van verantwoorde kredietverlening (van de Beroepsvereniging van het krediet) zoals beschreven in “principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken” (zie rubriek “gedragscode”)
 • Let er op dat de voorwaarden van het hypothecair krediet duidelijk zijn en wijzig ze niet eenzijdig tijdens de looptijd van het contract op basis van elementen die louter en alleen van de wil van de kredietgever afhangen.
 • Pas de herinneringsbrieven aan zodanig dat alle gevolgen van een betalingsachterstand duidelijk omschreven worden.
 • Onderzoek alle mogelijkheden tot desolidarisatie van de kredietnemer die geen eigenaar meer is van het gehypothekeerde goed.